Category Archives: Uncategorized

local bicycle routes in Zemgale (in Latvian)

Latvia by bicycle

Read More »

LV3 Raznas NP

Ce?ojumu maršruti R?znas nacion?laj? park? R?zna aicina! R?znas nacion?lais parks – Latvijas jaun?kais nacion?lais parks (dibin?ts 2007. g.) atrodas Latgales v?sturiskaj? novad?, ko ar? t?laini un patiesi d?v? par „Zilo ezeru zemi”. Parka viens no izveides m?r?iem ir Latvijas ?de?iem bag?t?k? – R?znas ezera, sal?m bag?t?k? – Ežezera un citu ?de?u, Latgales augstienei rakstur?g?s paugurai?u ainavas un kult?rvides saglab?šana. Šobr?d viens no popul?r?kajiem nacion?l? parka objektiem ir M?ko?kalns ar skaisto skatu uz R?znas ezeru, kas ir k?uvis par sava veida parka un ar? Latgales simbolu. Nacion?laj?…

Read More »