LV3 Raznas NP

Ce?ojumu maršruti R?znas nacion?laj? park?

R?zna aicina!

R?znas nacion?lais parks – Latvijas jaun?kais nacion?lais parks (dibin?ts 2007. g.) atrodas Latgales v?sturiskaj? novad?, ko ar? t?laini un patiesi d?v? par „Zilo ezeru zemi”. Parka viens no izveides m?r?iem ir Latvijas ?de?iem bag?t?k? – R?znas ezera, sal?m bag?t?k? – Ežezera un citu ?de?u, Latgales augstienei rakstur?g?s paugurai?u ainavas un kult?rvides saglab?šana. Šobr?d viens no popul?r?kajiem nacion?l? parka objektiem ir M?ko?kalns ar skaisto skatu uz R?znas ezeru, kas ir k?uvis par sava veida parka un ar? Latgales simbolu. Nacion?laj? park? šobr?d tiek veidots un att?st?ts ar t?rismu saist?tais labiek?rtojums – takas, maršruti, nor?žu sist?mas u.c.

 

 

  http://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/RaznasNP_marsruti_en.html

Velobrauc?jiem


Ar divriteni apk?rt R?znas ezeram

Maršruts paredz?ts akt?viem un sportiskiem velobrauc?jiem. Tas iek?auj visu R?znas ezera perimetru un t? apk?rtnes interesant?kos apskates objektus. No Lipuškiem l?dz Zosnai grant?tais ce?š izvijas gar pašu ezera krastu. Br?žiem pat liekas, ka tas ir vien? l?men? ar ezera ?dens l?meni. R?znas ezera piekraste p?rsvar? ir niedraina. Lipušku un Zosnas apkaim? daudzviet atkl?jas labi skati un plašo ?dens klaju, kuru Zosnas gal? p?rtrauc vair?ku ar kokiem apaugušu salu muguras. Aptuveni 2,3 km zieme?os no Zosnas atrodas ce?u krustojums ar m?ju puduri pie t? – te j?griežas pa labi Bul?nu virzien?. L?dz Bul?niem sekos ~ 2 km garš lauku – meža ce?a posms. Pie Z?diem ce?š it k? „atduras” R?znas ezera Dukstigala l?c? – te j?griežas pa kreisi un j?brauc l?dz pat ?ornajai. T?l?k seko asfalts l?dz Kaunatai. Fo?varkovas – Vilkakroga posm? paveras skaisti skati uz R?znas ezeru un t? pret?j? krast? esošo M?ko?kalnu, kas labi izce?as virs tuv?k?s apk?rtnes. No Kaunatas l?dz Lipuškiem ar nelielu – 2 km grants ce?a p?rtraukumu – asfalts. Ar? labas skatu vietas. Lamašu apk?rtn? vair?kas labiek?rtotas pludmales. 

Laiks Maijs – septembris, ieteicamais – vasaras m?neši.
Garums ~ 46 km.
Aptuvenais laiks Veicams vien? dien?. Var doties divu dienu braucien? ar nakš?ošanu k?d? no ezera apkaimes t?ristu m?tn?m.
Velosip?da tips Kalnu divritenis, kas piem?rots braukšanai pa grants ce?iem.
Gr?t?bas pak?pe Vid?jas gr?t?bas, jo liels ( ½ ) grant?to ce?u ?patsvars.
Ce?a segums Apm?ram puse no kop?j? garuma – ce?i ar grants vai zemes segumu.
Maršruta gaita Lipuški – Zosna – Bul?ni – ?ornaja – Vilkakrogs – Kaunata – Lamaši – Lipuški.
S?kums Lipuški. Lipuškos atrodas R?znas nacion?l? parka administrat?vi – informat?vais centrs.
Beigu punkts Lipuški.
Alternat?vas Maršrutu var veikt ar? pret?j? virzien? vai s?kt no jebkuras citas vietas. To var pagarin?t l?dz M?ko?kalnam (4 km turp – atpaka? no Lipuškiem) un E. Vasilevska ceplim (turp – atpaka? – 4 km).
Att?lums no R?gas 280 km (caur R?zekni).
Mar??jums Nav mar??ts
Lo?istika Ap?veida maršruts, kur atgriežas s?kuma punkt?.
Der zin?t! R?zeknes – Kr?slavas autoce?š (P 55) ir šaurs un l?kumains, t?d?? ?ornajas – Kaunatas posm? ir j?b?t uzman?giem. Uz grant?tajiem ce?iem var b?t „trepe”, bet lauku ce?i R?znas ezera zieme?u gal? lietain? laik? var b?t gr?t?k izbraucami.
Maršruta apraksts/ karte
 

Leave a Reply

BaltiCCycle.eu
Scroll to Top