[LT2] Vilnius – Kaunas

1b) BaltiCCycle Vilnius-Kaunas?

Bis jetzt beschreibt ein kleines Heftchen von 40 Seiten 4 Routen zwischen den 4 Hauptstädten Litauens (Vilnius, Trakai, Kaunas, Kernave). Entwicklungen von Radwegen haben erst begonnen.

GPS-Track
Trakai-Elektrenai: http://gpsies.com/map.do?fileId=jvxlmvqkazgirkoo
Vilnius-Trakai? (mit Varianten):http://gpsies.com/map.do?fileId=qbyklxwhlysxryux

 

Vilnius-Kaunas

Service info
(Not on our Route/via Onuðkis or main road)
Aleksandras Abeciûnas, Grendavës k., Grendavës sen., T. 42466
GH – VÁ Lietuvos paðtas filialo Vilniaus apskritis centrinio paðto sveèiø namai, Jankovicø k., Grendavës sen.
KS – Povilas Droseika, Penkininkø k., Trakø sen.
KS – AUÐROS BEZPALOVIENËS SODYBA, Penkininkai, T. 59256
KS- Aldutë Dalgedienë, Þuklijø k., Grendavës sen., T. 8-61122742
KS- JUSTINO NAVIKO SODYBA, Þvëryno k., Paluknio sen., Trakø r. 8-69820240
„Tourist camp“ / IRENOS BRAUNS STOVYKLAVIETË, Trakø r. sav., Rûdiðkiø sen., Bûklës, T. 59291
KS- Vytautas Demereckis Ramanavos k., Onuðkio sen., [email protected]
KS- Gintaras Andrulionis,Jankovicø k., Grendavës sen., T. 42437

BEFORE OR AROUND TRAKAI
“Tourism Centre” Uþdaroji akcinë bendrovë VERUBË, Varnikø k., Senøjø Trakø sen., T. 8-52640582
Gintautas Kudarauskas, Raudoniðkiø k. T. 8-68608168, 50-100 Lt
PETRO JURKEVIÈIAUS SODYBA, Þydiðkës, 8-68755180
Juozas Kairys, Braþuolës k., T. 52313, 8-686-33863, [email protected], 20Lt p. B., 7 km from Trakai
Vilija Muchlia, Miciûnø k., T. 8-616-30808, 40-45 Lt

AFTER TRAKAI (close to our Route)
Antanas Gedvilas, Jovariðkiø k., T. 74494, 8-685-59630, [email protected], 30-40Lt
Farmstead “Trakai”, Jovariðkiø k., T. 8 688 29396, [email protected], www.sodybatrakai.lt, 40Lt p.B.
Tadeus Mickevicz, Varatniðkës T. 74412, 8-618-12835, 30-60 Lt
Aldas Simanavièius, Statkoniø k., T. 51563, 10-45 Lt, 12 km from Trakai
Palmira Sakalauskienë, Strëvos k., T. 8-68649175, 200 Lt p.H.
Aleksander Katzas, Markininkø k., 8-52859912
Farmstead “VILTOMA”, ANTANO BARDAUSKO SODYBA, Padvariðkiø k., 8-698-70958,[email protected], [email protected], www.viltoma.lt, 100-120 Lt. p.R.
Algirdas Drakðas, Bagdononiø k.,
Semeliskes SEE ELEKTRENAI….
IN AUKÐTADVARIS
Hostel of Agricultural School, Þ.Û. MOKYKLA, Technikumo g. 1, T. 65220, 8 528 65206, Nuo 5 lt p.P.
KS
Graþina Ulevièienë, Puðyno g. 5, at lake Nava, T. 65381, 8 615 10438, 35-40 lt p.P.
Antanas Bielinis, Puðyno g. 6,at lake Nava, T. 65346, 8 699 25985, 30- 50 lt p.P.
Stefanija Daugirdienë, Þvejø g. 15, at lake Nava, T. 65583, 8 687 49442, 15-30 lt p.P.
Nijolë Zubrickienë, Draugystës g. 22, at lake Nava, T. 65310, 8 652 48830, Nuo 35 lt p.P.

AROUND AUKÐTADVARIS
Holiday „bases“
,,VILKOKÐNIS” (UAB Alvora), Jankovicø k., at lake Vilkokðnis, T. 42469, 8 682 63267, 12 lt/ p.P.
,,PAPARTIS”, (Gintaras Andriulionis), Jankovicø k., at lake Vilkokðnis, T. 42437, 8 610 23020, 10- 15lt p.P.
,,LINKSMADVARIS”, Jankovicø k., at lake Vilkokðnis, T. 8 688 33989,20 lt/ p.P.
,,STRËVA” (UAB Stiduva), Kozelkiðkiø k., at river Katiðius, T. 59272, 8 699 39661, 30 lt/ p.P.
,,ÐAMUKAS” (UAB stiduva), Drabuþininkø k., at lake Ðamukas, T. 59354, 8 650 64404, 30-100 lt p.R.
VGTU poilsio bazë, Aukðtadvaris, at lake Skrebys, T. 65336, 8 651 57347, from 7 lt p.P.

KS
Vytautas Skirka, Krakiø k., T. 65726, 8 685 61665, 10-35 lt p.P.
Irena Þilinskienë, Vilûnø k., at lake Negasèius, T. 8 685 30100, 8 681 63034, 100-180 lt p.H.
Aldas Simanavièius, Statkoniø k., at lake Ungurys, T. 51563, 8 699 05481, 8 689 50301, 15-50 lt p.P.